Подай иск
Добре дошли в нашия уебсайт. Радваме се, че сте избрали да използвате услугите ни. Моля, прочетете Общите условия по-долу, за да се запознаете с правилата, които уреждат отношенията помежду ни.
I.Дефиниции

„Авиокомпания“ означава опериращ въздушен превозвач, който е осъществил или е трябвало да осъществи проблемния полет.

„Договор“ означава писмено споразумение между Клиента и PAYFLIGHT, което се счита за сключено с полагането на подпис от страна на Клиента (за надлежно подписване се приема и извършеното по електронен път).

„Клиент“ означава лице, което е сключило Договор със PAYFLIGHT.

„Обезщетение/Компенсация“ означава всяка сума, дължима на Клиента, включително, но не само: обезщетение, дължимо в резултат на неексплоатация на полет или неточно изпълнение на задълженията на опериращия въздушен превозвач по смисъла на договора за превоз, сключен с Клиента или възстановяване цялата цена на билета, съгласно който и да е правен режим, уреждащ права на пътници с въздушен транспорт, включително, но не само режимът по Регламент № 261/2004 (ЕО).

„Общи условия“ означава настоящите общи условия на PAYFLIGHT. Приемането на Общите условия става чрез отбелязване на полето „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на PAYFLIGHT“ при изпращане на запитването за обезщетение към PAYFLIGHT.

„Политика за защита на личните данни“ означава политиката на PAYFLIGHT за защита на личните данни, която е неразделна част от Общите условия и може да прочетете тук.

„Съдебни действия“ означава действия срещу Авиокомпанията, осъществени пред съд, чрез адвокатите на PAYFLIGHT, или чрез друг процесуален представител, с който PAYFLIGHT е сключило Договор.

„Претендирана сума“ означава сумата, която PAYFLIGHT ще претендира от името на Клиента пред Авиокомпанията.

„Проблем с полет“ означава някой от следните проблеми, засегнали Клиента: продължително закъснение на полет, отмяна на полет, отказан достъп на борда на самолет и/или настаняване в по-ниска от заплатената класа, поради които Клиентът сключва Договор със PAYFLIGHT, за да претендира своите права по смисъла на Регламент 261/2004 (ЕО).

„Процедура по предявяване на иск“ означава процесът по претендиране на правата на Клиента пред Авиокомпанията, който се инициира при сключването на Договор и приключва, когато Клиентът получи дължимата компенсация чрез PAY FLIGHT или директно от Авиокомпанията или когато PAYFLIGHT информира Клиента, че няма да поддържа повече неговата Претенция.

„Пълномощно“ означава писменото упълномощаване на PAYFLIGHT да упражни правата, които Клиентът има по смисъла на Регламент 261/2004 (ЕО). Страните изрично уговарят, че правната сила на положения електроннен подпис върху пълномощното е равностойна на тази на саморъчен подпис.

„Регламент (ЕО) № 261/2004“ означава Регламент № 261/2004 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.

„PAYFLIGHT“ означава “ИРД ГРУП” ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България, с ЕИК: 204159831. 

II. Договорът
 1. Договорът се състои от клаузите на настоящите Общи условия и приложенията към него.
 2. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че е правоспособен и дееспособен да го сключи.
 3. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че не е упълномощил трето(-и) лице(-а) да упражнят правата му, в качеството на пътник, срещу Авиокомпанията. Клиентът гарантира, че между него и Авиокомпанията не е налице висящ спор (включително съдебен) във връзка с Проблема с полета. Всяко възлагане на трети лица да упражняват права, отнасящи се до Претенцията, следва да бъде оттеглено преди сключването на Договор.
 4. Клиентът гарантира и декларира, че цялата информация и документация (включително информация, свързана с други пътници), които предоставя на PAYFLIGHT е точна и изчерпателна. PAYFLIGHT не носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от невярна, неточна и/или непълна информация, която по някакъв начин засяга правото на Клиента да получи Обезщетение или ограничава размера на Обезщетението.
 5. Клиентът гарантира и декларира, че ако предостави на PAYFLIGHT информация относно други пътници, е получил съгласието им за това.
 6. Клиентът гарантира, в случай че предостави на PAYFLIGHT информация относно други малолетни и/или непълнолетни пътници, че има право да направи това.
 7. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира, че ще уведоми PAYFLIGHT, в случай че настъпи промяна в данните за контакт с него или в предоставената информация.
 8. Със сключването на Договор, Клиентът гарантира и декларира, че ще уведоми PAYFLIGHT за всяка минала, настоящата и бъдеща кореспонденция с Авиокомпанията, която се отнася до проблемния полет.
 9. След сключването на Договор, Клиентът следва да уведоми PAYFLIGHT в тридневен срок, ако Авиокомпанията се опитва да се свърже с него и да изпрати на PAYFLIGHT цялата кореспонденция, свързана с това.
 10. След сключването на Договор и получаване на цялата необходима документация и информация от Клиента, PAYFLIGHT ще положи всички необходими усилия да получи Обезщетението.
 11. След сключването на Договор, PAYFLIGHT може да се откаже да поддържа Претенция на Клиент, без да посочва причина, но ще уведоми Клиента за отказа си в разумен срок (моля, вижте чл. 12, раздел III „Нашите услуги“ от настоящите Общи условия за начина на уведомяване на Клиентите, които са сключили Договор, след като са били включени в списъка с придружаващи пътници).
 12. След сключване на Договор, Клиентът гарантира, че няма да се опитва по какъвто и да било начин да се свързва с Авиокомпанията във връзка с проблемния полет. В периода, през който тече Процедурата по претенцията, Клиентът няма право нито от свое име, нито чрез трето лице да се опитва да получи Обезщетение от Авиокомпанията. PAYFLIGHT няма да носи отговорност за каквито и да било последици, произтичащи от взаимодействие на Клиента с Авиокомпанията или с трето лице, което по някакъв начин е засегнало правото на Клиента да получи Обезщетение или ограничава размера на Обезщетението.
 13. Ако след сключването на Договор, Клиентът получи директно от Авиокомпанията каквото и да било плащане, свързано с проблемния полет, Клиентът следва да уведоми за това PAYFLIGHT, до изтичане на срока, посочен в чл. 7, раздел IV „Възнаграждения за услуги и плащания“ от настоящите Общи условия.
 14. Клиентът, в качеството си на потребител, има право да прекрати едностранно Договора, в 14-дневен срок от датата на сключването му, без да посочва причина за отказа си. В случай че Клиентът се откаже от Договора след изтичането на този срок, той дължи административна такса за обработването на случая му в размер на 150 лв.
 15. Доколкото това не е забранено от закона, PAYFLIGHT няма да отговаря, при каквито и да било обстоятелства, когато:
  • Клиентът е претърпял вреди, които не са настъпили по вина на PAYFLIGHT;
  • Клиентът е претърпял вреди, които не са пряка и непосредствена последица от действия/бездействия на PAYFLIGHT;
  • Клиентът е претърпял вреди, които не са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението на PAYFLIGHT;
  • Действие/бездействие на PAYFLIGHT, довело до вреди за Клиента, което се дължи и на обстоятелства, за които Клиентът отговаря;
  • Клиентът е претърпял вреди, които е могъл да избегне, като положи грижата на добър стопанин;
  • Клиентът е пропуснал ползи;
  • Са били загубени данни.
 16. В случай на непреодолима сила (форс мажор), PAYFLIGHT няма да е длъжно да изпълнява, което и да е от задълженията си към Клиента. За периода на непреодолимата сила (форс мажор) изпълнението на задълженията на PAYFLIGHT по смисъла на сключения Договор и настоящите Общи условия се спира.
 17. Договорът се прекратява, когато:
  • Обезщетението е изплатено от Авиокомпанията на PAYFLIGHT и то е превело на Клиента възнаграждението, по начина, посочен в Договора.
  • Обезщетението е било изплатено от Авиокомпанията директно на Клиента и същият е превел на PAYFLIGHT уговореното възнаграждение.
  • PAYFLIGHT е уведомило Клиента, че се отказва да поддържа Претенцията занапред.
  • Клиентът е упражнил правата си по чл. 14, раздел II „Договорът“ от настоящите Общи условия.
 18. Към настоящия Договор ще се прилага правото на Европейския съюз и правото на Република България. Всички спорове, произтичащи от или свързани с Договора, следва да бъдат отнесени от страните по него пред компетентният български съд.
III. Нашите услуги
 1. PAYFLIGHT съдейства на Клиентите да упражнят правото си за получаване на Обезщетение от Авиокомпания.
 2. PAYFLIGHT извършва предварителна преценка относно възможностите на Клиента да получи Обезщетение от Авиокомпания. Въз основа на резултата от предварителната оценка, на Клиента се предоставя възможността да създаде потребителски профил (акаунт) чрез уебсайта на PAYFLIGHT, за да може да упълномощи PAYFLIGHT да инициира Процедурата по подаване на претенция.
 3. След като PAYFLIGHT е упълномощено от Клиента да подаде Претенция и е получило цялата необходима документация и информация, PAYFLIGHT ще се свърже с Авиокомпанията с цел получаване на Обезщетение.
 4. Клиентът разбира, че PAYFLIGHT счита за Обезщетение единствено парични суми, и че то няма да приеме като Обезщетение предложение за извършване на услуги, като ваучери за пътуване, летателни мили или какъвто и да било друг тип непарична престация, предложена от Авиокомпанията, без изричното писмено съгласие на Клиента.
 5. Ако Авиокомпанията откаже да заплати Обезщетение и PAYFLIGHT счете, че отказът й е неоснователен, PAYFLIGHT може да предприеме съдебни действия срещу Авиокомпанията. В такъв случай Клиентът ще бъде предварително уведомен от PAYFLIGHT относно възможността за претендиране на обезщетението по съдебен ред и от него може да бъде поискано да подпише отделно писмено пълномощно/споразумение.
 6. Подаването на жалба до орган за алтернативно разрешаване на спорове, до административен орган и/или предприемането на съдебни действия би могло да е ограничено с давностен срок. PAYFLIGHT не носи отговорност за каквито и да било вреди, настъпили в резултат на изтичането на давностен срок.
 7. Ако Авиокомпанията заплати Обезщетение на PAYFLIGHT, последното ще преведе на Клиента уговорената част от Обезщетението по начина, описан в раздел „Възнаграждения за услуги и плащания“ от настоящите Общи условия, без неоснователно забавяне.
 8. PAYFLIGHT заплаща уговорената част от Обезщетението на придружаващите пътници посредством банков превод по сметката на клиента, който е открил акаунт чрез уебсайта на PAYFLIGHT.
 9. Клиентът разбира, че PAYFLIGHT може да търси сума, която е по-голяма от предложената от Авиокомпанията като обезщетение, въз основа на познанията и опита на своите правни специалисти. В такъв случай, незадоволителното предложение на Авиокомпанията ще бъде считан за неин частичен отказ да заплати Обезщетение.
 10. Ако на който и да е етап от Процедурата по подаване на претенцията, PAYFLIGHT достигне до заключението, че Претенцията вече не следва да се счита за основателна, то ще уведоми Клиента, че повече няма да я поддържа.
 11. Клиент, който е сключил Договор, след като е бил включен в списък с придружаващи пътници, ще бъде считан за уведомен, ако е било изпратено уведомление на Клиента, който е открил акаунт чрез уебсайта на PAYFLIGHT.
IV.Възнаграждения за услуги и Плащане
 1. PAYFLIGHT работи изцяло на принципа на заплащане при постигнат резултат, т.е. PAYFLIGHT получава възнаграждение единствено, в случай че Авиокомпанията плати дължимото на Клиента Обезщетение.
 2. В случай че Авиокомпанията плати доброволно дължимото Обезщетение (без предприемане на Съдебни действия) след като е сключен Договор между Клиента и PAYFLIGHT, първият дължи възнаграждение в размер на 20% от сумата, получена от Авиокомпанията (без включени банковите такси за преводите, за превалутиране). По искане от страна на Клиента, PAYFLIGHT му предоставя информация за размерите на съответните такси за банковите услуги.
 3. В случай че след завеждане на дело, бъде изплатено Обезщетението, Клиентът дължи (в допълнение към стандартното възнаграждение) и възнаграждение за процесуално представителство в размер на 20% от присъдената от съда сума или сумата, уредена в извънсъдебно споразумение, в резултат от предприетите от PAYFLIGHT Съдебни действия.
 4. Всички разноски, направени в рамките на съдебното производство, включително и законната лихва, присъдени от съда, ще принадлежат на PAYFLIGHT, освен ако не е уговорено друго в писмена форма.
 5. Ако Клиентът получи Обезщетение директно от Авиокомпанията, същият дължи на PAYFLIGHT плащане на уговореното в Договора възнаграждение. Клиентът следва веднага да уведоми PAYFLIGHT за плащането и да изпрати банково извлечение, в което е посочен размерът на полученото обезщетение. В случай че Клиентът не предостави на PAYFLIGHT банково извлечение, възнаграждението на PAYFLIGHT ще се изчисли на база Претендираната сума.
 6. Клиентът трябва да уведоми PAYFLIGHT за полученото (парично или непарично) Обезщетение от Авиокомпанията в рамките на 3 работни дни, считано от деня на получаване на Обезщетението. Клиентът се задължава да преведе по банковата сметка на PAYFLIGHT уговореното възнаграждение в рамките на 5 работни дни от получаване на Обезщетението, като всички разходи във връзка с прехвърлянето са за сметка на Клиента.
 7. Ако Клиентът получи Обезщетението си под формата на услуги, напр. ваучери за пътуване, самолетни мили или всякакъв друг вид непарична услуга, предлагана от авиокомпанията, същият следва да преведе по банковата сметка на PAYFLIGHT дължимото възнаграждение в размер на 25% от Претендираната сума, като всички разходи във връзка с прехвърлянето са за сметка на Клиента.
 8. В случай че Клиентът не изпълни задължението си за извършване на плащане към PAYFLIGHT, PAYFLIGHT запазва правото си да претендира по надлежния ред от Клиента всички разходи в тази връзка.
 9. PAYFLIGHT ще извърши превод на уговорената част от Обезщетението в лева, по банков път. Всички разходи, свързани с превеждането на сумата ще бъдат за сметка на Клиента.
 10. Всички разноски по превалутиране и разлики в сумата ще бъдат за сметка на Клиента.
 11. В случай че поради непредпазливост или по друга причина, Клиентът предостави грешна или непълна информация, която затруднява извършването на електронния банков превод, в резултат от което се налага PAYFLIGHT повторно да изпрати договорената част на Компенсацията, Клиентът ще дължи на PAYFLIGHT административна такса за повторно изпращане в размер на 10 евро.
 12. По желание на Клиента, PAYFLIGHT може да изпрати електронна фактура по имейл.
 13. Всички възнаграждения по този раздел са с включен ДДС.
V.Други Разпоредби
 1. Ако която и да е разпоредба в настоящите Общи условия бъде обявена за нищожна или неприложима изцяло или отчасти, тази разпоредба няма да се прилага и няма да засяга валидността, съответно приложимостта на останалите разпоредби в Общите условия.
 2. По отношение на лица, които ползват услугите на PAYFLIGHT във връзка с/на основание договор между PAYFLIGHT и трети лица, може да се прилагат различни условия от предвидените в настоящите Общи условия.
 3. PAYFLIGHT има право да прехвърля на трети лица всякакви права и задължения във връзка с Претенцията.
 4. PAYFLIGHT си запазва правото да актуализира Общите условия по своя преценка, като ги публикува на този адрес. Ако изрично не е посочено друго, актуализациите влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта. Клиентът е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на сайта.
 5. Неупражняването от страна на PAYFLIGHT на някое от правата, предвидени в Общите условия, не следва да приема като отказ от това право и не води до неговото погасяване. Отказът за предявяване на право от страна на PAYFLIGHT, за да породи действие, трябва да бъде в писмен вид, и да съдържа изричното волеизявление и подпис на PAYFLIGHT.
 6. Политиката за защита на личните данни на PAYFLIGHT представлява неразделна част от Общите условия и сключения между PAYFLIGHT и Клиента Договор. Със сключването на Договор се счита, че Клиентът е уведомен за условията, заложени в нея и че е приел политиката за поверителност.
 7. Политиката относно бисквитките на PAYFLIGHT представлява неразделна част от Общите условия. При сключването на Договор ще се счита, че Клиентът е уведомен за условията, заложени в нея и че е приел политиката относно бисквитките.
 8. Клиентът предоставя личните си данни (име, ЕГН, дата на раждане, националност, пол, адрес, място и държава на пребиваване, данни по паспорт, данни за полета, банкови детайли и имейл) за обработване от PAYFLIGHT за целите на сключване и изпълнение на Договора.
 9. В случай че Клиент е въвел лични данни на деца (малолетни и /или непълнолетни лица) в списъка на придружаващите пътници, с приемане на Общите условия Клиентът потвърждава и декларира, че е получил съгласието на родителя (настойника/попечителя) на непълнолетното лице или че самият Клиент е родител (настойник/попечител) на детето.
 10. В случай на несъответствие в текстовете на различните езици, предимство ще има версията на български език.
Подайте иск