Подай иск
  1. Общи принципи

Настоящите Общи условия обвързват всички потребители на PayFlight.eu, наричано по-долу „PayFlight“. С натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

  1. Предмет на договора и предлагани услуги

2.1 PayFlight е собственост на „ИРД Груп“ ЕООД, ЕИК 204159831, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Преспа“ № 4-6. Това е й Дружеството, с което ще сключите договор за събиране на вземане.

2.2 PayFlight полага усилия за осигуряване на парично обезщетение на самолетни пътници на база на Регламент 261/2004, като събира вземания от авиокомпании, дължащи обезщетение.

2.3 Крайната цена на услугите на PayFlight е в размер на 20% от размера на реално събраното обезщетение. PayFlight поема всички разноски за държавни такси, адвокатски хонорари, съдебни експертизи и преводи.

  1. Сключване на споразумение

3.1 С попълване на всички полета в „Поискай обезщетение“, съгласие с Общите условия и изпращане на заявката за използване на услугите на PayFlight, клиентът прави правно обвързващо предложение към PayFlight за сключване на споразумение. PayFlight.eu приема предложението за споразумение, като писмено, включително по електронна поща съобщи на клиента че потвърждава направената заявка. С потвърждаването на заявката се счита, че договорът между PayFlight и клиента е сключен.

3.2 Информацията, която клиентът попълва във формулярите и документите на интернет страницата на PayFlight, а именно име, ЕГН, авиокомпания, номер на полет, телефонен номер и имейл адрес на клиента, трябва да бъде точна и отговаряща на самоличността на клиента.

  1. Плащане и комисиона

4.1 Payflight получава комисиона само при успешно осигуряване на обезщетението за клиента. В случай на неуспех, клиентът не дължи плащане на PayFlight.

4.2 Веднага след получаване на сумата на обезщетението “ Payflight.eu ” е задължен в максимално кратък срок да изплати изцяло и в пълен размер обезщетението на клиента.

4.3 Обезщетението се получава по банкова сметка на PayFlight или на упълномощен от клиента адвокат. В 3-дневен срок от получаването на сумата PayFlight е задължено да заплати преведената сума, след приспадане на комисионната. Ако клиентът получи обезщетението си по своята банкова сметка от съответния авиопревозвач, се задължава да уведоми за получената сума PayFlight.eu в срок от 3 работни дни. В срок от 3 работни дни от получаването на сумата, клиентът следва да преведе 20% от нея по сметка на „PayFlight.eu“.

4.4 Клиентът се задължава да информира писмено PayFlight за своята банкова сметка. Всякакви банкови и други такси по превода са за сметка на клиента.

  1. Права и задължения на клиента

5.1 Клиентът има възможност да разглежда сайта www.payflight.eu  и да отправя предложение за сключване на споразумение за използване на услугите на PayFlight чрез съответните форми.

5.2 Клиентът има право да се информира за състоянието на своя иск за обезщетение като се свърже с PayFlight.eu по телефон или електронна поща. Освен това клиентът редовно ще получава писмена информация по електронна поща за статуса на неговия иск.

5.3 Всеки клиент на Payflight.eu се задължава да помага за успешното провеждане на процедурата по изискване на обезщетение, като предоставя точна информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, резервация или други). Клиентът се задължава да изпраща всякаква полезна информация, която има отношение към правото му на обезщетение, към PayFlight.eu незабавно след получаването й. Клиентът се задължава незабавно да информира “PayFlight.eu, ако авиокомпанията се свърже директно с него и му изпрати заместител на обезщетението (напр. ваучер или талон за намаление), както и парично обезщетение.

5.4 След договорно обвързване с PayFlight.eu и съгласие за ползване на услугите ни, клиентът е задължен да не се свързва с други фирми и агенти, предоставящи същите или сходни услуги. Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу авиокомпанията самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на PayFlight.eu, срещу авиокомпанията, клиентът може да го направи само с писмено съгласие на “ PayFlight.eu ”.

5.5. Клиентът има право да се откаже от услугите на PayFlight.eu след сключване на споразумение. Условията за отказ от услугите са описани в Раздел 7 от настоящите общи условия.

  1. Права и задължения на PayFlight.eu.

6.1 PayFlight.eu има право да откаже да поеме случай и да предостави услугите си на клиент, отправил предложение за споразумение чрез сайта www.payflight.eu

6.2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от PayFlight.eu PayFlight.eu се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като на видно място в страницата www.payflight.eu  публикува съобщение за измененията, които влизат в сила след 7 календарни дни.

6.3. PayFlight.eu си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта www.payflight.eu и предоставяните услуги. Payflight.eu си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си.

  1. Право на потребителя да се откаже от споразумението

7.1 Всеки клиент, сключил споразумение с PayFlight.eu през интернет страницата www.payflight.eu , има право да се откаже от него в срок от 14 дни след сключването му без да назовава причина за решението си. Прекратяването на споразумението може да бъде изпратено до PayFlight.eu по имейл: legal@payflight.eu  или на адреса на дружеството.

7.2 След изтичане на този срок Клиентът може да се откаже от споразумението си с PayFlight.eu само при изрично постигнато писмено съгласие и заплащане на административна такса за работата по случая в размер на 150 лева за всеки отделен случай.

  1. Заключителни разпоредби

8.1 Страните се съгласяват, че всички възникнали спорове ще се разрешават от компетентния български съд, съгласно изискванията на приложимото българско право.

8.2 Настоящите общи условия са приети на 27.07.2018 г.

Подайте иск